Γλώσσα

Οργανωτική Διάρθρωση

 


 

Την ανώτατη αρχή του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού (Κ.Ε.Σ.) αποτελεί η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) η οποία είναι, μεταξύ άλλων, και το σώμα καθορισμού πολιτικής του.  Η Γ.Σ. που εκπροσωπεί τον Κ.Ε.Σ. στο σύνολό του απαρτίζεται από τα μέλη του Συμβουλίου, τους Προέδρους των Κλάδων και του Τμήματος Νέων και τους εκλελεγμένους εκπροσώπους των Κλάδων στη Γενική Συνέλευση. Η πολιτική της Γ.Σ. υλοποιείται από το Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται από τη Γ.Σ. και έχει όλες τις εξουσίες και αρμοδιότητες για τη διοίκηση και υλοποίηση των σκοπών του Κ.Ε.Σ.

 

Το Συμβούλιο, που αποτελείται από την Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους του Κ.Ε.Σ., τα μέλη που εκλέγει η Γενική Συνέλευση και τους Προέδρους και τους Ταμίες των Κλάδων και του Τμήματος Νέων. Το Συμβούλιο διορίζει τον Ταμία, τον Γενικό Διευθυντή και αναθέτει στην Εκτελεστική Επιτροπή την πάνω σε καθημερινή βάση διαχείριση και έλεγχο των υποθέσεων και της περιουσίας του Οργανισμού. 

 

Μέσα στα πλαίσια της προσπάθειας για όσο το δυνατό μεγαλύτερη αποκέντρωση, ο Κ.Ε.Σ. λειτουργεί Κλάδους σε όλες τις πόλεις της Κύπρου ενώ το Τμήμα Νέων του, οργανωμένο παγκύπρια, προσφέρει την ευκαιρία δραστηριοποίησης και προσφοράς σε όλους τους νέους που πιστεύουν και υιοθετούν τις αρχές και τους σκοπούς του Ερυθρού Σταυρού.

 

Η οργανωτική διάρθρωση του Κ.Ε.Σ. συμπληρώνεται με τη λειτουργία διαφόρων  μόνιμων και έκτακτων Επιτροπών και Υποεπιτροπών που χειρίζονται διάφορα εξειδικευμένα θέματα σε συνεργασία με τους Λειτουργούς και άλλο Προσωπικό που διορίζεται από το Συμβούλιο και μαζί με τα μέλη και εθελοντές διασφαλίζουν τη λειτουργική επάρκεια του Οργανισμού.

 

 

 

 

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Κυρία Παπαδοπούλου Φωτεινή, Πρόεδρος
Κυρία Κουρσουμπά Λήδα, Α' Αντιπρόεδρος
Κυρία Imge Emete, Β' Αντιπρόεδρος
Κύριος Φοραδάρης Γεώργιος, Ταμίας
Κυρία Αγρότου-Ιακωβίδου Μαρία, Μέλος
Κύριος Αρτέμης Ανδρέας, Μέλος
Κυρία Ερωτόκριτου Αμαλία, Μέλος
Κυρία Παπαδοπούλου Δέσποινα, Μέλος
Κύριος Γιασεμίδης Αναστάσης, Μέλος

 

Συνεδρία Γενικής Συνέλευσης: 1 Δεκεμβρίου 2022